Kokkuvõte erivajadustega isikutele osutatud õigusabist aprill 2017 – aprill 2018

In Uudised by ÕTB

Aprilli algus tähistab Justiitsministeeriumi toetatud õigusabiprojekti teise tegevusaasta starti, teeme sellega seoses väikese ülevaate, kuidas kulges kolmeaastase projekti esimene tööaasta.
Meeldetuletuseks…
Justiitsministeeriumi konkursitingimuste järgi sai kõnealune TASUTA õigusteenus disainitud erivajadustega isikutele ehk lahendamaks keskmise, raske ja sügava puudega isikute õigusmuresid.
Õigusmurede ring, milles abi küsida saab, on ulatuslik – oleme valmis juhendama ja abistama peresuhetest tekkinud probleemide, näiteks laste ülalpidamis- või hoolduskohustuse mittetäitmisega seotud murede lahendamisel, elatise väljanõudmisel. Oma last abistada on iga vanema kohustus. Kahju, et liiga sageli tuleb selleks kohtuuksi kulutada ja hiljem ka kohtutäituri poole pöörduda. 2017.a. rakendus täitemenetluseaegne elatisabi nõudmise võimalus. Sõltuvalt elatise suurusest kohtuotsuses, maksab riik kuni 100 eurot kuus (kui kohtuotsuses on elatis väiksem, siis kohtu poolt otsustatu). Juristi poole pöördutakse ka võlgade, lepingute, tööalaste, eluaset puudutavate, sotsiaalteenuseid puudutavate küsimustega.

2018.a. algus on olnud täitemenetlusasjaderohke. Muudatused täitemenetluse seadustikus on toonud kaasa täiturite uusi praktikaid ja sellega seoses asjaajamismuresid väga viletsas sissetulekuolukorras erivajadustega isikutele. Võlg on võlg. Täitemenetlus ei tähenda, et kohustusi ei tuleks täita. Seaduses on alles ka põhimõte, millisele sissetulekule ei saa sissenõuet pöörata. Kuid juurde on loodud 20% sissetuleku arestimise erand ja klausel, et sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri (140€). Muudatus on põhjustanud alates veebruarist võlglastele ootamatuid 140 eurot kasutada jätmise sissenõudmisi. Täituri tegevuse „protesteerimise“ tähtajad on väga lühikesed (avaldus kolme tööpäeva jooksul).

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) sõlmis Justiitsministeeriumiga koostöölepingu, millega kohustus korraldama kvaliteetse teenuse 15 nõustamiskohas üle Eesti (vt. http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine/). Õigusteenuse geograafiliselt ulatuslikum korraldamine = võrdne kohtlemine „saartest setuni ja lõunast põhjarannikuni“ 😊 on üks puuetega inimestele uuenenud õigusnõu tagamise eesmärke.

Esimene õigusabiaasta möödus töörohkelt. Üle Eesti pöördus õigusteenusele 874 keskmise, sügava või raske puudega isikut (plaan sai täidetud, täpsemalt ületatud 110,5%). Piirkondade esikolmikus ja planeeritust aktiivsemad olid Tallinna (ja Harjumaa), Tartu/Tartumaa, Pärnu/Pärnumaa erivajadustega isikud. Aktiivsemad piirkonnad said nõustamisvõimalust juurde Hiiumaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Järvamaa ja Raplamaa arvelt.

ÕTB kliendiportfelli analüüsist nähtub, et enim oli klientide seas keskmise puudega isikud (52%), raske puudega kliente oli 38,3% ja sügava puudega abistatuid 9,7%. Puudespetsiifilist statistikat ÕTB ei kogu, ei pea seda põhjendatuks ebaproportsionaalse isikuandmete töötlemise vaates.
EPIKoja juubeliks (2018) valminud puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraporti üks sõnumeid oli, et tõsisema abivajadusega isikud teenustele ei jõua. Seda tõdemust kinnitab ka ÕTB esimene projektiaasta – ka õigusteenuse tarbijate seas on teistest oluliselt väiksema osakaaluga sügava puudega inimesed.
Veel iseloomustab 2017.a. ÕTB teenusest osavõtnud „keskmist“ klienti:
47,4% on üksikud inimesed – majanduslik/sotsiaalne toimetulek enamasti keerulisem
 sissetulekute (pereliikme kohta kuus) põhiselt jagunevad kliendid:
52,3% sissetulekutase 141-365€ kuus
38% sissetulekutase 366 – 400€ kuus
8,9% sissetulekutase 140€ kuus
 vanuseline profiil:
25 – 49aastaseid kliente 40,3%,
55- 64aastaseid kliente 21,7%
65+ kliente 19,7%
50 – 54aastaseid 13,1%
kuni 25aastaseid 5,2%
 väga suur osakaal oli muukeelsel nõustamistööl: õigusteenusele pöördujaist 40,3% olid vene ja 4,2% olid inglise keelt kõnelevad isikud

Õigusteenuse sisu (valdkonnad, töömaht) iseloomustavad järgmised andmed:
Õigusmurede esikolmikusse kuuluvad perekonnaõigus → 43,7%, sellest elatiseasju 39,4%, hooldusõigusemuresid (17,2%), lahutusi/varajagamisi (29,3%); teisel kohal võlasuhted (kohustused) 30,7% ja kolmandal täiteasjad 12,7%. 56,8% kliendijuhtumistest oli pikemat koostööd nõudvad (õigusdokumentide koostamised, juhendamised, it-abi/asjaajamine). Kui keskmiselt kestab juhtumikorraldus – koostöö juristiga mõned tunnid, siis 2017.a. lõpus jõudis väga viimasel hetkel ÕTBsse üks väga keeruline eluasemekaasus, milles on puntras mitmeid õigusküsimusi, vastaspool käitub väga komplitseeritult ja juristil on sellele kaasusel kulunud väga palju töötunde.
Juristid panevad südamele, et muredele tuleb asuda lahendusi otsima esimesel võimalusel! Erivajadustega isikud on ÕTB teenusele oodatud 15 tõmbekeskuses, enamus kohtadesse on ÕTB juristid valmis kohale sõitma üks kord kuus – seda ei ole liiga palju, KUID telefonid töötavad ÕTB-s kõikidel tööpäevadel, helistada ja asja joonelhoidmist saab alustada ikka.
Ja veel – ALATI nimetage, kui teile tundub, et teil oma murega kiire, eriti kui tegevused seotud kohtasjadega ja tähtajad on väga lühikesed!

ÕTB loodab, et 2018 saab olema murranguline aasta ja teenuse/abivõimaluse avastavad enda jaoks eelmise aasta vähemaktiivsed piirkonnad, et abivõimaluse info jõuab raske ja sügava puudega kaasmaalasteni! Märgake, hoolige ja edastage info!
Soovime, et hädasolija teaks, et abi on telefonikõne kaugusel!
ÕTB telefonid on 5385 0005 ja 6015122
Soovime head alanud õigusabiaastat ja õigusmuredevabamat elu!